Sháním vizážistku pro další spolupráci. Při focení můžeme nafotit část Vašeho portfolia.

V součas­nosti prahnu po zkušenos­tech s rybím okem, pokud disponu­jete vol­ným časem, objek­tivem typu rybí oko a máte chuť porov­nat infor­mace, pří­padně vyzk­oušet něco z mé výbavy, můžeme se dom­lu­vit na fotoprocházce

Pro­tože zkoušení dělá mis­tra, sháním zají­mavé tváře kterým by se líbil můj styl focení pro dlouhodobou spolupráci for­mou TFP. Pokud si nejste jisti, ale máte nápady a před­stavy tak se nebo­jte ozvat.

Ti, kteří chtějí vyfo­tografo­vat své výrobky, zpra­co­vat grafický manuál, loga, design jed­notlivých tiskovin, se mohou ozvat a nabíd­nout svůj pro­jekt spolu s finančními možnos­tmi přes kon­tak­tní for­mulář. Pře­dem chci říci, že mě zajímá hodně věcí a nejsem fixo­vaný na peníze, proto mě mno­hokrát potěší když místo financí nabíd­nete právě svůj produkt.

Ozvěte se :o)

Kom­pletní retuš fotografie

Retuš částí těla

Retuš očí a vrásek